Дистрибуција пакета

Црвени крст Деспотовац од Црвеног крста Србије сваке године добија 300 пакета хигијене и 300 пакета хране и 300 џака брашна од 10кг.

Поступајући по допису Црвеног крста Србије, Црвени крст Деспотовац је одмах обавестио Центар за социјални рад како би се направили прецизни критеријуми и сачинио списак корисника на основу кога би се извршила диструбуција пакета.

Због специфичних видова угрожености на нашем подручју, дистрибуција пакета извршена је на основу следећих договорених кристеријума:
1. 165 социјално угроженим породицама које су гранични случајеви, расподељено је 174 пакета;
2. 9 социјално угроженим породицама које имају инвалида, расподељено је 10 пакета;
3. 66 социјално угроженим породицама ромске популације, расподељено је 79 пакета;
4. 2 социјално угроженим избеглим и привремено расељеним породицама, расподељено је 2 пакета, и
5. 27 изузетним случајевима корисника МОП-а по предлогу Центра за социјални рад, расподељено је 35 пакета.

Корисницима из сеоских средина, као и корисницима из града који нису могли сами да преузму пакете, дистрибуција је извршена јединим службеним возилом које овај Црвени крст има, Југом – 55, па се у нека села и насеља ишло и по два пута, што је проузроковало веће трошкове за бензин.

Комплетна акција дистрибуције пакета пропраћена је од стране локалних електронских медија и преко Фејсбук друштвене мреже, а у току саме дистрибуције није било никаквих значајних проблема.

Спискови садрже: име, презиме, матични број носиоца домаћинства и број чланова домаћинства, као и критеријум на основу кога породица добија пакет, и мора да буде оверен печатом и потписом одговорног лица.
Пакети су паковани на бази потреба за четри члана домаћинства, с тим да, ако породица броји пет или више члана домаћинства следује јој два пакета, а када су у питању старачка домаћинства треба дати један пакет без обзира да ли су један или два члана домаћинства

ДИСТРИБУЦИЈУ ПАКЕТА ИСКЉУЧИВО ЈЕ ВОЗИО ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ УЗ ПОМОЋ СВОЈИХ ВОЛОНТЕРА.