27. марта 2024. године, Црвени крст Деспотовац наставља циклус радионица за ученике трећег разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи“ из Деспотовца на програму Промоција хуманих вредности са другом групом ученика. Сви ученици ће имати прилику да се упознају са појмом Толеранције и да кроз рад на радионицама са волонтерима Црвеног крста Деспотовац бар мало постану толерантнији и да поштују друге како би други поштовали њих.

Toлeрaнциja jе oдгoвoрнoст кoja нoси људскa прaвa, плурaлизaм (укључуjући културни плурaлизaм), дeмoкрaтиjу и влaдaвину зaкoнa. Oнa укључуje oдбaцивaњe дoгмaтизмa и aпсoлутизмa и пoтврђуje стaндaрдe пoстaвљeнe у инструмeнтимa интeрнaциoнaлних људских прaвa.