(Правни основ: чланови чл.6, чл. 7. ( тачка 1. и 3.), чл. 9.( тачка 3. и 5. ), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије, чланови 8,18, 39, 59, 68, 69, 90, 111, 113,118 и 123. Закона о ванредним ситуацијама, као и на основу преузетих међународних обавеза).

На основу одредаба Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр.107/2005) и међународним уговорима преузетих обавеза, а у складу са Националном стратегијом заштите и спасавања и Националним програмом управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа, Црвени крст Србије спроводи припреме и развија капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.

Одредбе Закона о венредним ситуацијама (Сл.Гласник РС бр.111/2009) и измене и допуне истог (Сл Гл РС бр.92/2011 и 8/2013), укључују Црвени крст Србије и његове структуре у интегрисани систем заштите и спасавања Републике Србије. Одлуком Владе Републике Србије (Сл.Гласник бр.36/2011) Црвени крст Србије одређен је за правно лице оспособљено и опремљено за заштиту и спасавање у Републици Србији.

   

У оквиру Недеље Црвеног крста, Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац су 14. маја 2022. године организовали вежбу и јавно представљање капацитета за Деловање у несрећама, предавање и вежба прве помоћи за волонтере.
 
Локалитет: Излетиште Миливска клисура, општина Деспотовац.
 
За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се ангажују најоптималнији људски и материјални ресурси у што је могуће краћем времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се адекватни људски ресурси општинских организација Црвеног крста за одговор на несреће који су едуковани и увежбани.
 
Из тих разлога Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац најмање два пута годишње реализују вежбе увежбавања екипа за одговор на несреће.
 
Општи циљ ове активности је достизање високог степена оперативности структуре и мреже, јачање капацитета у овој области у свим саставним деловима Црвеног крста Деспотовац, обучености тимова, набавци опреме, као и припреми управљачких структура Црвеног крста Деспотовац за ефикасан и квалитетан одговор на несрећу.
 
У постизању општег циља, Црвени крст Деспотовац ће развијати следеће правце активности:
 
– обука одговарајућих актера у друштву путем вежби, симулација и превентивних активности у интересу смањења ризика и претњи
 
– обука екипа и тимова Црвеног крста за одговор на несрећу
 
– опремање организација Црвеног крста адекватном и неопходном опремом за деловање у несрећама
 
– сарадња и координација са свим друштвеним субјектима укљученим у задатке и послове деловања у ванредним ситуацијама.