Законске регулативе

ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦЕ КРВИ

Изводи из Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014. годину („Сл. Гласник РС“, бр. 3/2014) Члан 1

Овим правилником уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања из Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11 и 110/12 - УС, 119/12), (у даљем тексту: Закон), за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и проценат плаћања осигураног лица у 2014. години. Овим правилником уређује се начин и поступак наплаћивања партиципације, престанак плаћања партиципације у току календарске године као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа, односно највишег износа партиципације по одређеној врсти здравствене услуге у 2014. години.

Члан 2

Осигурана лица којима се обезбеђује здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, јесу: 1) ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата;
2) слепа лица и трајно непокретна лица, као и лица која остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица, у складу са законом;
3) добровољни даваоци крви који су крв дали десет и више пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинско-техничка помагала и имплантате;
4) добровољни даваоци крви који су крв дали мање од десет пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинско-техничка помагала и имплантате, у року од 12 месеци после сваког давања крви.

УСЛУГЕ ЗА КОЈЕ ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ УЗ ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ И УПУТ НЕ ПЛАЋАЈУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ

1.     стационарно лечење – по болничком дану
2.     рехабилитација у стационарној здравственој установи – по болничком дану
3.     преглед и лечење од стране изабраног лекара и лекара специјалисте – по прегледу
4.     кратка посета изабраном лекару
5.     све лабораторијске услуге – по упуту (укључујући микробиологију, паразитологију, хистопатологију и цитологију)
6.     рендгенски преглед и снимање - по упуту
7.     преглед на ултразвучном апарату - по упуту
8.     преглед - по упуту:
·       на скенеру и остеодензитометру
·       на ПЕТ скенеру (позитронска емисиона томографија)
·       на магнетној резонанци
9.     преглед и терапију у нуклеарној медицини - по упуту
10.  остале дијагностичке услуге - по упуту (холтер, ендоскопија, ЕКГ, спирометрија и др.)
11.  рехабилитацију у амбулантним условима (једнодневне терапијске услуге)
12.  преглед и лечење у дневној болници - по дану
13.  хируршке захвате ван операционе сале
14.  кућно лечење - по дану
15.  санитетски превоз који није хитан:
·        на подручју општине, града
·        ван општине на подручју филијале
·        ван подручја филијале до здравствене установе у коју је осигурано лице упућено
16.  хируршке корекције које имају за циљ корекцију урођених аномалија које проузрокују функционалне сметње и корекције након тешких повреда, односно болести које су неопходне за успостављање битних функција органа и делова тела

Закон о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2005.,61/2005., 54/2009., 32/2013.) Члан 77

Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство), односно за свако добровољно давање крви добровољни даваоци имају право на коришћење 2 дана плаћеног одсуства укључујући и дан давања крви.

Наведена права даваоци остварују на основу књижице добровољног даваоца крви. За тумачење наведених одлука можете се обратити Републичком фонду за здравствено осигурање, Београд, 011 205 3830, 011 2646 022. Због непоштовања наведених одлука можете се обратити Здравственој инспекцији Министарства здравља Републике Србије, 011 361 3734, 011 361 6540, или заштитнику пацијентових права у надлежној здравственој установи.