На основу Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр.107/2005) и међународним уговорима преузетих обавеза, а у складу са Националном стратегијом заштите и спасавања и Националним програмом управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа, Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац спроводе припреме и развијају капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац су 25. јуна 2024. године организовали вежбу и јавно представљање капацитета за Деловање у несрећама.

Локалитет: Излетиште Миливска клисура, општина Деспотовац.

Одредбе Закона о венредним ситуацијама (Сл.Гласник РС бр.111/2009) и измене и допуне истог (Сл Гл РС бр.92/2011 и 8/2013), укључују Црвени крст Србије и његове структуре у интегрисани систем заштите и спасавања Републике Србије.

Одлуком Владе Републике Србије (Сл.Гласник бр.36/2011) Црвени крст Србије одређен је за правно лице оспособљено и опремљено за заштиту и спасавање у Републици Србији.

За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се ангажују најоптималнији људски и материјални ресурси у што је могуће краћем времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се адекватни људски ресурси општинских организација Црвеног крста за одговор на несреће који су едуковани и увежбани.

‼️Из тих разлога Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац најмање два пута годишње реализују вежбе увежбавања екипа за одговор на несреће.

Општи циљ ове активности је достизање високог степена оперативности структуре и мреже, јачање капацитета у овој области у свим саставним деловима Црвеног крста Деспотовац, обучености тимова, набавци опреме, као и припреми управљачких структура Црвеног крста Деспотовац за ефикасан и квалитетан одговор на несрећу.

У постизању општег циља, Црвени крст Деспотовац ће развијати следеће правце активности:

– обука одговарајућих актера у друштву путем вежби, симулација и превентивних активности у интересу смањења ризика и претњи

– обука екипа и тимова Црвеног крста за одговор на несрећу

– опремање организација Црвеног крста адекватном и неопходном опремом за деловање у несрећама

– сарадња и координација са свим друштвеним субјектима укљученим у задатке и послове деловања у ванредним ситуацијама.