У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном Друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета додељена улога да у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-медицинског значаја.

Превенција болести зависности и Превенција полно преносивих болести на територији општине Деспотовац, треба да допринесу смањењу броја људи, пре свега младих у погледу ризичног понашања у сваком облику и порасти знања из области превенције  и здравих стилова живота.

Циљеви Црвеног крста  у овој области су:

  1. Промена понашања најшире друштвене заједнице и усвајање виших стандарда личне хигијене, репродуктивног здравља и пракси здравог живљења.
  2. Подизање нивоа свести јавности, пре свега младих о штетности злоупотребе психоактивних супстанци

Црвени крст Деспотовац је у периоду од 11. до 20. септембра 2023. године организовао 10 предавања на тему Болести зависности – борба против наркоманије и других болести зависности  и Полно преносивих инфекција и ХИВ/АИДС за ученике од прве до треће године Средње Техничке школе Деспотовац.

Према дневницима Црвеног крста Деспотовац предавањима су учествовали и присуствовали 164 ученика.

ПРЕВЕНЦИЈА ХИВ-а И ПОЛНО ПРЕНОСИВИХ ИНФЕКЦИЈА

Превенција ХИВ-а и ППИ (полно преносиве инфекције) су области којима се баве млади волонтери и сарадници наше организације, који су едуковани на националним обукама организованим од стране Црвеног крста Србије. Едукација едукатора и вршњачка едукација су најбољи начин превентивног деловања када имамо у виду младе као циљну групу.

ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Превентивна предавања су праћена мултимедијалним презентацијама у оквиру којих је посебан нагласак стављен на штетности дувана, алкохола и наркотика по организам. Ученици активно учествују кроз различите видове дискусија и дебата, а на крају предавања увек је остављена могућност постављања питања.

Превенција болести зависности реализује се кроз организацију трибина, предавања, едукативних радионица, уличних манифестација,  а све у циљу смањења ризичног понашања пре свега младих и неговању здравих стилова живота.

У сарадњи са партнерима, млади едуковани волонтери Црвеног крста Деспотовац и стручни сарадници путем акција подижу свест јавности о штетности употребе психоактивних супстанци и утичу на пораст знања из области превенције.

Вршњачка едукација се континуирано одвија кроз читаво школовање и тај облик учења све до узраста раних адолесцената има најзначајнију улогу у борби против употребе психоактивних супстанци и развијању здравих стилова живота.

Црвени крст Деспотовац је носилац активности или равноправан партнер других организација на достизању ових циљева кроз реализовање континуираних едукација, кампање и обележавање светских дана који су посвећени здрављу

ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ